English Version
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »

Συνάντηση Εργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων την 03/06/2015 – Ινστιτούτο Ανάπτυξης Εμπορίου

FORUM ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«Forum Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 8-5-2015


To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ: «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας με Στόχο την Απασχόληση» πραγματοποίησε την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 δύο συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα: «Forum Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»


Οι δυο συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ (αμφ.ΙΙ) και είχαν ως στόχο να αποτελέσουν μία πλατφόρμα διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων/ επιχειρηματιών, εκπρόσωπων φορέων, εν δυνάμει επιχειρηματιών και φοιτητών σε θέματα που αφορούν την κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων, καθώς και να παρουσιαστούν ευκαιρίες χρηματοδότησης πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον απολογισμό

 

Συνάντηση Εργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων την 13/05/2015 στον Ε.Σ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη της Απασχόλησης»,
η οποία υλοποιεί την Πράξη με τίτλο
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΟΙΤΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Προσκαλεί σε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις έργων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ
την Τετάρτη 13 Μαίου 2015 και ώρα 16:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλατεία Μοριχόβου 1, Λαδάδικα, 5ος όροφος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη28/09/2014
Αρ. πρωτ. 399
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας», η Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης πρόκειται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την Ανάληψη του έργου : Πραγματοποίηση 300 συμβουλευτικών συνεδρίων, μιας ώρας έκαστη, για ενημέρωση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε νομικά ζητήματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Δράσης 28 «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων»
 
Η Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης είναι Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Θεσσαλονίκη της Απασχόλησης», που υλοποιεί την Πράξη «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος είναι οι εξής:
 
H πραγματοποίηση 300 συμβουλευτικών συνεδρίων για την επιχειρηματικότητα, μιας ώρας έκαστη, ειδικότερα με αντικείμενο νομικά ζητήματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων.
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής να Δικηγορεί και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην παροχή νομικών υπηρεσιών.
 
Επίσης θα πρέπει να εχεί:
 
  • Γνώση αγγλικών ( επιπέδου Β2)
  • Κάθε επιπλέον προσόν θα εκτιμηθεί ανάλογα
Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των παραπάνω καθηκόντων για το έργο νομική συμβουλευτική επιχειρηματικότητας ανέρχεται σε: 6.000 € πλέον Φ.Π.Α. (300 ώρες Χ 20 €/ανά ώρα)
 
Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2014 σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση αυτής. Η υποβολή Βιογραφικών Σημειωμάτων μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, από 09.00 έως 15.00 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας, την 08/09/2014 και ώρα 12.00.
 
Τα Βιογραφικά Σημειώματα των Υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, παρουσίαση της εμπειρίας του σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου).
 
Τα Βιογραφικά Σημειώματα συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος να δηλώνει ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.
 
Τα Βιογραφικά Σημειώματα μαζί με αποδεικτικά έγγραφα των πτυχίων, προσόντων και της εμπειρίας του υποψηφίου θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 
Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου “Ανάληψη καθηκόντων νομικής συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας»”.
 
Για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:
  1. Τυπικά προσόντα υποψηφίου (τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος, ξένες γλώσσες, κλπ).
  2. Εμπειρία στην ανάληψη και παροχή υπηρεσιών σχετικών έργων
Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από το ΔΣ της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης για το συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.
 
Για την Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Μιχάλης Ζορπίδης
 
 
Σχετικά Αρχεία: 
 

Διήμερο Καριέρας στις 19 και 20/06/2014 στο Α.Π.Θ.

 

Διήμερο Καριέρας 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ κάνοντας κλικ εδώ 

First Previous   Εμφάνισε 2 από 4 σελίδες   Next Last
επιστροφή